Quyết định ban hành tập định mức đơn giá chống mối năm 2014


Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam
HỘI KHKT LÂM NGHIỆP VIỆT NAM       
Số: 32/TWH                    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                            Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
V/v: Ban hành tập định mức - đơn giá phòng trừ mối trong công trình xd và xử lý côn trùng gây hại
CHỦ TỊCH HỘI KHKT LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
      - Căn cứ Quyết định 253/HĐBT ngày 13 tháng 12 năm 1982 của Hội Đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) về việc cho phép thành lập Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ điều lệ hoạt động và chức năng nhiệm vụ của Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng: TCXD 204:1998 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ban hành ngày 06/01/1998.
- Căn cứ danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam hàng năm của Bộ NN & PTNT. Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất và chế phẩm diệt trùng, diệt khuẩn của Cục Y tế dự phòng, Cục quản lý môi trường Bộ Y tế.
- Căn cứ giá hóa chất và vật tư dùng cho việc phòng chống mối, xử lý côn trùng gây hại trên thị trường và theo đề nghị của các đơn vị hoạt động khoa học công nghệ trên lĩnh vực phòng trừ mối và côn trùng gây hại thuộc Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này “Tập Định mức và đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại”
Điều 2: Tập “Định mức và đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại” chỉ có giá trị tham khảo để lập dự toán, do Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam ban hành. Hàng năm được bổ sung sửa đổi tùy theo tình hình thực tế của sản xuất và thị tường.
Điều 3: Bản Định mức – đơn giá này thay thế cho “Tập định mức và đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại” đã ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4: Văn phòng Trung ương hội, các Trung tâm hoạt động khoa học công nghệ và các đơn vị trực thuộc Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận              
- Như điều 4
- Lưu          
HỘI KHKT LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
KT. Chủ tịch
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ
Đỗ Văn Nhuận