Đơn giá chống mối năm 2012

Tập định mức đơn giá về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại năm 2012 - Đơn giá chống mối năm 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 20QĐ/TWH ngày 26/06/2012 của Chủ tịch Hội KHKT lâm nghiệp Việt Nam).
Với tập đơn giá chống mối năm 2012, quý khách hàng có thể tự tính được giá nhà nước trong công tác phòng, chống mối, diệt mối, diệt muỗi, khử trùng,... năm 2012.

Tham khảo đơn giá chống mối năm 2012:
Tải về: Đơn giá chống mối năm 2012